1.1 İletişim Bilgileri

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar KALE

Kalite Güvence Koordinatörü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İYTE Rektörlüğü, Gülbahçe Köyü Urla /İZMİR

0 (232) 750 60 03

1.2 Tarihsel Gelişimi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) kuruluş kanun teklifi, 17.06.1992 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, Ek Madde 27 olarak teklif edilmiş, Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda 03.07.1992 tarihinde kabul edilerek, 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, 3837 sayılı Kanun’la, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nden oluşan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüz kuruluş yılları 20. Yıla özel dokümantasyon niteliğinde bir belgesel ile kayıt altına alınmıştır.

Enstitümüz 16.11.1992 yılında İzmir'in Basmane semtinde bulunan Petkim’e ait binada çalışmalarına başlamıştır. Ancak, fakültelerin kuruluş çalışmaları ile birlikte mevcut bina yeterli olmamış, Enstitüye, büyük bölümü hazineye ait Gülbahçe Kampüs Alanı tahsis edilmiştir. Daha sonra, 1995 yılında Yabancı Diller Bölümü ve 2000 yılında ise Genel Kültür Bölümü açılmıştır. Yabancı Diller Bölümü, 2010 yılında yüksekokul statüsüne geçmiştir. Üniversite eğitim dili tüm bölüm ve programlarda İngilizcedir.

Enstitümüzde lisansüstü programlar 1994, lisans programları ise 1998 yılında açılmaya başlamıştır. Hâlihazırda 18 programda lisans, 21 ana bilim dalında 7’si disiplinlerarası olmak üzere 25 programda yüksek lisans, 3’ü disiplinlerarası olmak üzere 17 doktora programında eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Enstitümüzde kuruluşundan son yıllara kadar disiplinlerarası olarak tasarlanan ve yoğun araştırmaların yapıldığı ve günümüz teknolojisini yönlendirme araştırma çıktılarını haiz programlar, kritik araştırmacı sayısını artırmak ve mevcut laboratuvar ve teçhizat altyapısını etkin kullanmak amacı ile stratejik bir karar ile bölümlere dönüştürülmüştür. Bu karar doğrultusunda Mühendislik Fakültesi’nde 2012 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, 2013 yılında Biyomühendislik Bölümü, 2014 yılında ise Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ve Çevre Mühendisliği Bölümü açılmıştır. Programdan bölüme dönüşen bu alanlarda mevcut lisansüstü eğitime devam edilmektedir. Fen Fakültesi’nde 2015 yılında Fotonik Bölümü, 2016 yılında Sinir Bilimleri Bölümü, 2019 yılında ise Biyomühendislik doktora programı açılmıştır.

Enstitümüz, 2010 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Diploma Eki Etiketi ile ödüllendirilmiş, 2012 yılında ise Bologna süreci kapsamında AKTS

Etiketialmaya hak kazanmıştır. Mühendislik Fakültesinde Cooperative Education (CO‐OP) uygulaması başlatılmıştır. Teknopark İzmir 2002 yılında İYTE Gülbahçe Kampüsü’nde yaklaşık 214 hektar alanda kurulmuştur. Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi 2013 yılında İYTE adına Teknopark İzmir kurumsal bünyesinde kurulmuştur.

1.3 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.

Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır.

İYTE Vizyonunu oluşturan temel stratejik eksenlere göre genişletilmiş değerlerimiz şu şekildedir;

• Kuruluş amacındaki yüksek teknolojiyi tercih ettiği ulusal öncelikli alanlara yaygınlaştırmada öncülük eden,

• Eğitimde çalışma ortamında iş birliğine dayalı, öğrenci odaklı ve uygulamalı öğrenim fırsatı sunarakdijitaldönüşüm ve teknolojikdeğişime özgün ve niteliklikatkı veren,

• Çevreye ve insana duyarlı gelişimini sürdürülebilir biçimde koruyan,

• Dünyada liderlik ettiği tematik alanlarda saygın bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Bu doğrultuda belirlenen İYTE Temel Değerleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

İnovatif: Bilimsel araştırma gücünden gelen teknolojik inovasyonu modern girişimlere dönüştürür.

Girişimci: Fikirleri olan paydaşlarını cesaretlendiren gerekli destek ortamını sağlayarak yeniliklerin önünü açar.

Özgün: Araştıran, değer katan, farklı, yaratıcı, hayal gücüne öncelik veren araştırma ve eğitim ortamlarını destekler, fikri hak ve özgürlüklere önem verir.

Katılımcı: Yenilik ve girişim ortamının önünü açan her türlü fikrin değer bulabilmesini ve her kademede yönetim süreçlerine katılabilmeyi mümkün kılar.

Öncü: Bilimsel başarısı ile ülkesindeki araştırma ve yenilik ortamındaki gelişmelere liderlik etmeyi, cesur ve atak karakteri öğrencivearaştırmacılara aşılayarak ilklerin teknoloji üssü olmayı kendine pozisyon belirler, bu yönde girişimde bulunur.

Duyarlı: Çevresindeki yerel topluma ve doğal, kültürel varlıkların sürdürülebilirliğine saygılı ve duyarlı davranır.

Kuruluş amacımız doğrultusunda ve temel değerlerimizden taviz vermeden kurumsal önceliklerimiz uygulanmakta olan strateji planı amaç ve hedefleri vizyon ve temel değerlere yönelik güncellemeler ile plan dönemi ve orta vadedeki eğilimler dikkate alınarak güncellenmiştir. ‘Bilimsel Araştırma’, ‘İnovasyon Ekosistemi’, ‘Eğitim-Öğretim’, ‘Kurumsal Gelişim ve Toplumsal Katkı’dan oluşan her bir ana stratejik gelişim ekseni, direktörlük ve koordinatörlükler aracılığı ile vizyon başarımı açısından takip edilmektedir.

Araştırma üniversitesi misyonuyla evrensel düzeyde bilgi üretilmesi,

Üretilen bilgi ve teknolojinin topluma ve sanayiye transfer edilmesi,

İYTE’nin Ege Bölgesinin “araştırma cazibe merkezi”, “bilim ve teknoloji üssü” olması; bu amaçla beşeri ve altyapı anlamında Ar-Ge desteği sağlanmasını amaçlar.

Araştırma ve uygulamaya dayalı çok boyutlu eğitimin gerçekleştirilmesine yönelik altyapının oluşturulması,

Öğrenci odaklı ve uygulamalı eğitim için dijital dönüşüm ve teknolojik değişime uygun öğrenme ortamının oluşturulması, Eğitimde ve araştırmada uluslararası tanınırlığın artırılmasını amaçlar.

İnovasyon konusunda bilinçlendirme çalışmaları ve Teknopark İzmir’dekiler başta olmak üzere tüm inovatif firmalarla iletişimin güçlendirilmesi,

Enstitü’nün inovasyon faaliyetlerine yönelik altyapısının geliştirilerek sürdürülmesi,

Yarının teknolojisini tanımlamaya ve geliştirmeye yönelik sosyal altyapının geliştirilmesini amaçlar.

Kurumsal yönetişim, kurum kültürü ve organizasyonel kapasitenin geliştirilmesi,

İYTE Kampüsünün sürdürülebilir/yaşayan/ doğayla dost bir “eğitim-araştırma laboratuvarı” olarak yeniden tanımlanması, Toplumsal konulara ilişkin kurumsal altyapının geliştirilerek iş birliklerinin artırılması öncelikli stratejik hedeflerimizdir.

1.4 Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde eğitim dili %100 ingilizce olup,akademik birimleri üç Fakülte, bir Enstitü, bir Yüksekokul ve Genel Kültür Dersleri adıyla bir de bölümden oluşmaktadır.

Mühendislik Fakültesinde (http://eng.iyte.edu.tr/) Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği ile 2012-2015 yıllarında kurulan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği ve Enerji

Sistemleri Mühendisliği Bölümleri olmak üzere on bölüm bulunmaktadır. En son kurulan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre

Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümlerinde sadece lisansüstü eğitim, diğer bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği Bölümlerinde lisans eğitimine 1998 yılında, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde 2004 yılında, İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2011 yılında, Gıda Mühendisliği Bölümünde ise 2014 yılında başlanılmıştır.

Fakültenin Kimya Mühendisliği Bölümü ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde çift anadal ve yan dal eğitim programı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Makina Mühendisliği Bölümünde yan dal eğitim programı uygulanmaktadır.

Amerika’da ABET, İngiltere’de ECUK gibi Mühendislik programlarını akredite etmekle sorumlu kurumların bağlı olduğu Washington Accord’a üye olan

MÜDEK tarafından;

Kimya Mühendisliği Lisans Programı; 30 Eylül 2011- 30 Eylül 2016 tarihleri arasında 5 yıllık, daha sonra 30 Eylül 2016- 30 Eylül 2018 tarihleri arasında 2 yıllık, 30 Eylül 2018- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında 3 yıllık olmak üzere toplam 10 yıllık akredite edilmiştir.

Makina Mühendisliği Lisans Programı; 30 Eylül 2011- 30 Eylül 2013 tarihleri arasında 2 yıllık, daha sonra 30 Eylül 2013- 30 Eylül 2016 tarihleri arasında 3 yıllık ve 30 Eylül 2016- 30 Eylül 2018 tarihleri arasında 2 yıllık, 30 Eylül 2018- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında 3 yıllık olmak üzere toplam 10 yıllık akredite edilmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı; 1 Mayıs 2012- 30 Eylül 2014 tarihleri arasında 2 yıllık, 30 Eylül 2014- 30 Eylül 2015 tarihleri arasında 1 yıllık, 30 Eylül 2015- 30 Eylül 2017 tarihleri arasında 2 yıllık ve 30 Eylül 2017- 30 Eylül 2019 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere toplam 7 yıllık akredite edilmiştir.

MÜDEK, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Lisans Programlarının akreditasyon geçerlilik süresinin başlangıç tarihlerini 01/05/2011 olarak sitesinde düzenlemiştir.

Bu programlara ayrıca akreditasyon tarihlerine kadar geçerli olmak üzere EUR-ACE Etiketi verilmiştir.

Üniversite-iş dünyası işbirliğine dayalı, başarılı bir eğitim modeli olan CO-OP uygulamasına 2013 yılında, Kimya Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde başlanılmıştır.

Mimarlık Fakültesinde (http://web.iyte.edu.tr/arch/) Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel Tasarım ve Mimari Restorasyon olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim, Endüstriyel Tasarım ve Mimari Restorasyon Bölümlerinde ise lisansüstü eğitim verilmektedir. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisansüstü eğitime 1994 yılında, Mimarlık Bölümünde lisansüstü eğitime 1995, lisans eğitimine ise 1998 yılında başlanılmıştır. Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Mimari Restorasyon Bölümünde lisansüstü eğitim sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında başlamıştır.

Fakültenin Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde çift anadal ve yan dal eğitim programı uygulanmaktadır.

Fen Fakültesinde (http://sci.iyte.edu.tr/) Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik, Fotonik ve Sinir Bilimleri olmak üzere altı bölüm bulunmaktadır. Kimya Bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim 1998 yılında, Fizik Bölümünde lisans eğitimi 1998, lisansüstü eğitim 1999 yılında, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde lisansüstü eğitim 2000, lisans eğitimi 2004 yılında, Matematik Bölümünde lisansüstü eğitim 2000, lisans eğitimi ise 2011 yılında başlanılmıştır. Fotonik ve Sinir Bilimleri bölümleri eğitim başlayan en yeni bölümlerdir.

Fakültenin yeni açılan bölümler hariç tüm bölümlerinde çift anadal ve yan dal eğitim programı uygulanmaktadır.

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ( http://mfbe.iyte.edu.tr/) lisansüstü eğitime 1994 yılında iki ana bilim dalında başlanılmıştır. Mühendislik ve Fen

Bilimleri Enstitüsü’nde 21 ana bilim dalında eğitim verilmektedir. Enstitüde, Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mühendislik İşletmeciliği ve Biyoteknoloji ve Biyomühendislik ana bilim dallarına bağlı programlar ile yedi ayrı disiplinlerarası alanda lisansüstü, 3 ayrı disiplinlerarası programda doktora eğitimi verilmektedir. Araştırmacılar ve mezunlarının farklı uzmanlık alanları ile değişik disiplinleri bir araya getirmeleri, yeni araştırma konuları ortaya çıkarmaları, belirli bir disiplin içinde çözülemeyecek problemlere yoğunlaşmaları açısından disiplinlerarası programlar önem arz etmektedir.Her bir disiplinlerarası program, ilgili olduğu araştırma merkezinin gelişmiş laboratuvar ve teknik altyapısı ile de desteklenmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında (Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği) Ege Üniversitesi ile ortak doktora programı, disiplinlerarası Biyoteknoloji ve Biyomühendislik anabilim dalında (Biyomühendislik) Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortak doktora programı yürütülmektedir.

Mühendislik İşletmeciliği Bölümünde tezsiz yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen lisansüstü derslerde 2011-2012 bahar döneminde Uzaktan Eğitim Programı (Kampüs Dışı Ders Yayını) uygulamasına başlanılmıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün eğitim dili İngilizce’dir. Lisans ve lisansüstü programlarda öğrenimlerini sürdürecek olan tüm öğrencilerin akademik düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir. Yabancı Diller Bölümü bu ihtiyacı karşılamak üzere 1996-1997 akademik yılında kurulmuş,; 2010 yılına kadar Rektörlüğe bağlı bir birim olarak çalışmış, 2010 yılında da Yüksekokul statüsüne geçmiştir. Yüksekokul, Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümlerini içermektedir (http://ydyo.iyte.edu.tr/).

Bölüm (http://gk.iyte.edu.tr/) lisans ve yüksek lisans öğrencilerine zorunlu ve teknik olmayan seçmeli dersler vermektedir. Eğitim planında başlıca, beşeri ve sosyal bilimler, işletme yönetimi ve güzel sanatlar alanından dersler yer almaktadır. Bölüm, öğrencilerin muhtelif alanlara dair bilgi dağarcığını genişletmekten öte, onlara hayatları boyunca kullanacakları eleştirel ve zihinsel alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.

1.5 Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Enstitümüz kuruluşundan bugüne kadar öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında ve yürütülen ulusal ve uluslararası proje sayısında üst sıralardaki yerini korumuş, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralandığı, ulusal ölçekte Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018 verilerine göre, 50 yükseköğretim kurumu arasında 75,64 puanla 9. sırada, devlet üniversiteleri arasında 6. sırada yer alarak yetkin araştırma üniversitesi kimliğini devam ettirmiştir.gyue_ilk50.pdfEnstitü araştırma faaliyetleri ve araştırma altyapısı ile ilgili bilgiler İYTE-Araştırmalar adresinde yer almaktadır. (http://www.iyte.edu.tr/Default.aspx?m=1web).

İYTE En İyi Araştırma Üniversiteleri Arasında İlk 3 'de; Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan “Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi” sonuçlarına göre İYTE, 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesi arasında üçüncü olmuştur. Üniversitelerin “Araştırma Kapasitesi”,“Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İşbirliği” olmak üzere 3 başlık altında toplam 33 göstergeye göre değerlendirildiği sıralamada İYTE, performansıyla zirvede yer almıştır. Türkiye genelinde 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinden alınan verilere göreAraştırma üniversiteleri arasında performansı en yüksek beş üniversiteden biri olarak yükselişine devam etmektedir. Değerlendirmede “Araştırma Kapasitesi” başlığı ile üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, ulusal proje sayısı, ulusal projelerden elde edilen fon tutarı, uluslararası proje fon tutarı, ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci sayısına bakılmıştır.

İkinci başlık olan “Araştırma Kalitesi” boyutunda; Incites dergi etki değerinde %50’lik dilime giren bilimsel yayın oranı, Incites dergi etki değerinde %10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, ulusal bilim ödülü sayısı, öğretim üyesi firma sayısı, öğrenci/mezun firma sayısı, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında alınan fon tutarı, bilimsel yayınların ve tezlerin açık erişim yüzdesi, dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500’e girme sayısı ve akredite edilmiş program sayısı göstergeleri dikkate alınmıştır..

“Etkileşim ve İşbirliği” başlığında ele alınan üçüncü boyutta ise; üniversite-üniversite işbirlikli yayın oranı, üniversite-sanayi işbirlikli yayın oranı, uluslararası işbirlikli yayın oranı, üniversite-sanayi işbirlikli patent belge sayısı, uluslararası işbirlikli patent belge sayısı, kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı göstergeleri dikkate alınmıştır.

Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM), Aralık 2001’de Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Ülkemizin mevcut hammadde kaynaklarının değerlendirilmesi ve ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi için, İYTE bünyesinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda ve disiplinler arası araştırmalarda kullanılacak merkezi laboratuvar olanaklarını sağlamakta, bölge sanayicileri de Merkezi, süreç kontrol, ARGE, ÜRGE sorun çözme amacıyla kullanmaktadır.

(http://mam.iyte.edu.tr/)

Üniversite bilişim altyapısını geliştirmek, bilişim araştırma ve uygulamalarını teşvik etmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla 1994 yılında, Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUAM) kurulmuştur. Merkez, bilgisayar sistemlerinin özellikle ofis-intranet-internet dışındaki uygulamaları konusunda çalışmalar yaparak proje geliştirmeyi hedeflemektedir. (http://buam.iyte.edu.tr/)

2004 yılında faaliyete geçen Çevre Araştırma Laboratuvarları, Aralık/2007 tarihinde merkez olarak yapılandırılmıştır. Çalışma alanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bileşenleri sanayi ile birlikte planlamak, projelendirmek ve uygulamak; performans testleri yapmak ve sertifikalandırmak; meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamaktır. Öncelikli olarak üniversitemiz bünyesindeki çevre proje ve tezlerine araştırma ve analiz altyapı desteği sağlamakta; diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre de araştırma ve analiz desteği vermekte; çevre konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır. Çağımızda yaşanan çevre sorunları ve daha yaşanabilir bir dünya yönünde izlenen politikalar ile bu konuda getirilen yaptırımlar, ülkemizin Avrupa Birliği uyum sürecindeki çevre problemlerine çözüm arayışları çevre araştırma merkezlerinin önemini artırmaktadır.

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JEOMER), Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Jeotermal Enerji Araştırma-Geliştirme, Test ve

Eğitim Merkezi” projesi kapsamında 11 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur. Amacı, jeotermal enerji ile ilgili konularda araştırma yapmak, bu konudaki inter disipliner çalışmaları düzenlemek ve teşvik etmek, bilimsel toplantı ve seminerler düzenlemek,yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, diğer üniversite, kamu ve özel sektör ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmaktır. İYTE JEOMER, Türkiye'de jeotermal enerji konusunda en güçlü altyapıya sahiptir ve içinde jeotermal alanı bulunan tek üniversite kampüsünde konumlanmıştır.

İYTE BİYOMER, Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren gelişmiş bir merkezi laboratuvardır. Altyapısı 2007 yılında başlayan ve 2009 yılında tamamlanan

Kalkınma Bakanlığı projesiyle kurulmuş olup 2011 yılında merkez haline gelmiştir.Toplam 580 m<font 13.5pt/inherit;;inherit;;inherit>2</font> alanda hizmet veren 9 laboratuvardan oluşmuş bir komplekstir. Bu laboratuvarlar; (1) Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji ve Genetik Laboratuvarı, (2) Enstrümantal Analiz Laboratuvarı-1, (3) Enstrümantal Analiz Laboratuvarı-2, (4) Fermantasyon Teknolojisi Laboratuvarı, (5) Hücre Kültürü Laboratuvarı, (6) Hazırlık Laboratuvarı, (7) Genetik Analiz Laboratuvarı, (8) Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Temiz Oda) ve (9) Sıvı Azot Üretim Ünitesi'dir. BİYOMER’de 25 adet ana cihaz ve 100’e yakın ana cihazla bağlantılı veya bağımsız çalışan yardımcı cihaz bulunmaktadır.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2009-2010 yıllarında desteklenen “Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi” projesi kapsamında kurulmuştur. Kuantum araştırma merkezleri Dünyada gelişmiş ülkelerde bulunmakta, ülkemizde ise Bilkent ve ODTÜ bünyesinde kurulmuş olup İTÜ de de yeni oluşturulmaktadır. Enstitümüz bünyesinde kurulan Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi İzmir ve Ege Bölgesinin ihtiyacını da karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Kütle Spektrometre Merkezi, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2008-2009 yıllarında sağlanan proje desteği ile kurulmuştur. Proje kapsamında oluşturulan Merkez bünyesinde İki Boyutlu Sıvı Kromatograf-Kütle Spektrometre, Yüksek Performans Sıvı Kromatograf-Kütle Spektrometre ve MALDI-TOF-TOF Kütle Spektrometre bulunmaktadır. Merkezde, yaşlanma sebeplerinin araştırılması, kuraklık çalışmaları ve böbrek yetmezliği mekanizmalarının araştırılması çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca merkez tıp fakültelerine, diğer üniversite araştırmacılarına ve ilaç firmalarına analiz desteği vermektedir. Merkez, 2016-2017 döneminde Kalkınma Bakanlığı “Teknolojik Araştırma” sektöründe proje desteği kazanmış olup proje devam etmektedir.

Kompozit Malzemeler Merkezi Araştırma Laboratuvarları 2009 yılında, Kalkınma Bakanlığı proje desteği ile faaliyete geçmiştir. Enstitümüz içi ve dışından araştırmacılara analiz desteği sağlanarak, araştırma laboratuvarı olarak hizmet verilmektedir. Merkezde kompozit malzeme üretim ve karakterizasyonuna yönelik önemli cihazlar bulunmaktadır.

Makina Mühendisliği Bölümü planlama ve çalışmaları ile 2009 yılında Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Enstitü arasında imzalanan bir protokol ile “Enerji Verimliliği Merkezi” kurulması kararlaştırılmıştır.Merkez 2010 yılında “Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı ” adıyla Makina Mühendisliği Bölümü binasında tahsis edilen laboratuvar alanı içerisinde kurulmuştur.

Enstitümüz Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, UNESCO bünyesinde yer alan The Abdus Salam-International Center for Theoretical Physics (ICTP) isimli merkezin (https://www.ictp.it/) ortaklığında kurulmuş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde ve himayesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası araştırma, eğitim ve etkileşim merkezidir. Uluslararası platformda ICTP-ECAR kısaltması ve Eurasian Centre for Advanced Research adı kullanılmaktadır. International Center for Theoretical Physics ile ortak olarak tanımlanmış, dünyadaki beş merkezden biridir. Diğer merkezler Brezilya, Meksika, Çin ve Ruanda'da faaliyet göstermektedir. Kuruluş çalışmaları 2012 yılında başlayan merkez, 2016 yılı Şubat ayında AVİLAR kısaltmasıyla YÖK Yürütme Kurulundan onay almıştır. Başta Doğu Avrupa, Yakın Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika olmak üzere gelişmekte olan bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını da gözeterek yüksek nitelikte bilimin üretildiği ve paylaşıldığı, yurtiçi ve yurtdışından aktif araştırmacı ve öğrencileri bir araya getirecek programlar yürüten, uluslararası bir bilim, araştırma ve eğitim merkezi olarak kurgulanmıştır. Merkezin faaliyetleri, uluslararası düzeyde tanınmış bilim insanlarından oluşan bir Bilim Kurulu tarafından izlenmekte ve onaylanmaktadır. Merkez nitelikli bilimsel toplantılara ev sahipliği yapar. Amacı; özellikle uygulamaya yönelik, yeni teknolojilerin gelişimine yol açan ve destekleyen kuramsal bilgilerin üretimi ve yayımıdır. Merkez, bilim ve teknoloji alanındaki yetenekli öğrencileri, genç araştırmacıları, dünyanın her bölgesinden en iyi bilim adamlarıyla bir araya getirerek, okul, çalıştay, konferans gibi etkinlikler gerçekleştirmektedir. Her yıl yapılan uluslararası katılımlı organizasyonlar ile aktif bir ziyaretçi programı yürütmektedir (http://ictp-ecar.org/).

Enstitümüzün Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mimari Restorasyon, Endüstriyel Tasarım ve ilgili diğer disiplinlerde yapılan çalışmaları desteklemek ve ilgili disiplinler arasında ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacı ile kurulan İYTE Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMİKAM) 2015 yılında aktif olarak faaliyete geçmiştir. Merkez bu çerçevede gerek kamu gerek özel sektörde yere alan ve kuruluşlara araştırma ve tasarım hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra üniversiteler ile aynı çalışma alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve meslek odalarını bir araya getirmek, deneyim ve bilgilerin paylaşımı için ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve seminerler düzenlemek, lisansüstü eğitime yönelik olarak öğrencileri desteklemek merkezimizin temel amaçları arasındadır. Merkezimizde 2015 yılından bu yana kentsel tarihi çevrelerin korunmasına yönelik projeler ile İzmir ilinde yer alan havzaların planlaması çalışması yapılmaktadır.

Enstitümüzde eğitim-öğretim ve her türlü araştırmanın yürütülmesine olanak sağlayacak teknolojiye sahip, kurum içi bütçe olanakları veya kurum dışı bütçe destekleriyle oluşturulan 27 adet bilgisayar, 327 adet araştırma olmak üzere 354 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar bölümlerin web sayfalarından görülebilir. 2017 yılında 6.250 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmete alınmıştır. Ayrıca, Aselsan - Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Enstitümüz arasında 23 Kasım 2012 tarihinde imzalanan, Alternatif Taban Üzerine Tampon Katman Büyütme (GEDİZ) Projesi kapsamında, Fen Fakültesi bünyesinde oluşturulan Infared ve Mikro Elektronik Malzeme Araştırma Merkezi (IRMAM) kurulmuşturhttp://irmam.iyte.edu.tr IRMAM bünyesinde Klas 1000 temiz oda ve içerisinde Veeco GEN20MZ Moleküler Demet Epitaksi (MBE) cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz Türkiye’deki tek MBE cihazıdır. IRMAM kızılötesi ışınları algılayan yarıiletken nanoteknolojiler üzerine araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunan bir gruptur ve burada genel olarak CdTe, CdZnTe ve HgCdTe gibi ince film büyütmeleri, büyütme öncesi ve sonrası işlemler yapılmaktadır. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Enstitü arasında imzalanan bir protokol ile 2010 yılında Enerji Yöneticisi yetiştirmeyi hedefleyen Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı kurulmuştur. Yine AB projesi kapsamında kurulan İYTE Wireless Laboratuvarı gibi özel amaçlı laboratuvarlar kurulmuştur.

Enstitü 2017 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere ODTÜ ile birlikte AB’nin ülkemizdeki resmi EURAXESS Hizmet merkezinden biri olmuştur. AB’nin makro politikalarından biri olan EURAXESS, kısaca “Araştırmacıların Serbest Dolaşımı”nı kolaylaştıran birimdir. Bu birim, Türkiye’ye gelecek olan araştırmacıları EURAXESS Türkiye portalından ülke kültürü, dil kursları, konaklama, bankacılık, kariyer geliştirme vb. Günlük hayatı kolaylaştıracak konular hakkında bilgilendirecek ulusal bir temas noktası olarak çalışmaktadır.

Enstitümüzün eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı, uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda, sürekli eğitim programları ile kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; değişik sektörlerden gelen katılımcılara eğitim hizmeti vererek Türk sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet etmek amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. 2012 yılında İzmir’deki bürosuna taşınan İYTE Sürekli Eğitim Merkezi (İYTE-SEM), “Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi” olma vizyonuyla hareket eden İYTE'nin sahip olduğu teknik imkânlarıyla üst düzey akademisyenlerinin ileri teknolojik uygulama ve uzmanlık bilgisini sunmayı amaçlamaktadır. İYTE bilgi birikiminin transferi ve paylaşımını sağlamak adına proje ortaklıkları ve iş birlikleri geliştirmek için eğitim programları düzenlemekte, düzenlediği eğitim programlarını sosyal sorumluluk bilinciyle sunarak İYTE'nin toplumla bütünleşmesi için çalışmaktadır.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında İyte Zeytin ve Zeytinyağı İşleme ve Geliştirme Merkezi projesi için destek sağlanmıştır. Projenin amacı önemli bir çevre sorunu oluşturan ve doğaya zarar verdiği halde doğaya salınan zeytin özsuyunun(karasu) içerisindeki ekonomik değer taşıyan materyaller ayrıştırılarak katma değer yaratılması ve doğaya zarar vermeden, doğaya salınmasıdır. Proje kapsamında 2010 yılında yapımına başlanan 484,56 m 2 kapalı alana sahip Zeytin-Zeytinyağı İşleme ve Geliştirme Merkezi Binası 2011 yılında hizmete girmiş, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Seferihisar Belediyesi’ne devredilmiştir.

Enstitünün inovasyon faaliyetlerine yönelik altyapısının oluşturulması ve akademik yükselme kriterlerinde patent faaliyetinin artırılması için kurumsal düzenleme yapılmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Politikası ve Entelektüel Varlıklar Yönetimine İlişkin Yönerge 12.01.2016 tarih ve 3 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş, 3 yıl süre ile görevlendirilen İYTE-FSHM Değerlendirme ve ve Destekleme Kurulu çalışmalarına başlamıştır. Kurulda Rektör, Araştırmalar Direktörü TTO yöneticisi, sanayi temsilcisi ve patent uzmanı yer almaktadır. Bu kapsamda patent desteği verilmektedir.

Enstitü çalışanları tarafından yürütülen veya ortak olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek üzere 2014 yılında kurulmuştur.

Teknoloji transferi faaliyetlerinin kapsamlı ve tek bir çatı altında yürütülmesi amacı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Transfer Ofisi, TÜBİTAK 1513Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO) Destekleme Programı kapsamında İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş ile ortak sunulan proje ile 10 yıl süreli desteklenmeye hak kazanmıştır. 2012 yılında başlayan destek programı kapsamında Enstitümüz, iki yılda destek almaya hak kazanan ilk 20 üniversitenin içinde yer almış ve 2013 yılında Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulmuş olup teknoloji transferi yönündeki etkinliklerini sürdürmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü içerisinde 64.543 hektarlık alan içerisinde kurulu bulunan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesine 2018 yılı süresince bölgeye 24 Ar-Ge firması katılmış, 35 firma Bölgeden ayrılmıştır. Bölgede 148 Ar-Ge firması tarafından halen 242 proje yürütülmektedir. Bu projeler içinde ağırlığı 148 proje ile yazılım projeleri oluşturmaktadır. Bölgede yaklaşık 1000 Ar-Ge ve destek personeli çalışmaktadır. Teknopark İzmir, TÜBİTAK tarafından yürütülen Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı Resmi Uygulayıcı Kuruluşu seçilmiş, “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşu Çağrısı” sonucunda seçilen Teknopark İzmir, 23 uygulayıcı kuruluş arasında yer almıştır.

2011 yılı içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı ve İZTEKGEB A.Ş. güdümlü proje desteği ile İnovasyon Merkezi kurulması çalışmalarına başlanılmıştır. İnovasyon Merkezi Projesi ile İzmir’de potansiyel girişimcilerin teknoloji odaklı inovasyon yaratmalarını sağlayacak ortamı oluşturacak, ihtiyaç duyulan nitelikli eğitimleri verecek, iş fikirlerini kuluçkalarda geliştirecek, katma değerli mal ve hizmetler üretilmesini sağlayacak, üretilen teknolojinin ihtiyaç duyulan mecralara transferini yapacak, ileri teknoloji ürünü teçhizatı içeren teknik atölyeleri sunacak, girişimcileri ve firmaları sürekli güncel ve sosyal bir iş ağında tutarak sinerji yaratmalarını sağlayacak yenilikçi bir arayüz ile işletilen bir merkez kurulması hedeflenmiştir. 7.510 m 2 kapalı alana sahip olacak olan Merkezde, 900 m 2 kuluçka merkezi, 2000 m 2 Ar-Ge ofisleri ve nitelikli sosyal merkezler yer alacak, Bölgede inovasyon ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin niteliğini arttırmak için çeşitli katalizör birimlerde yer almaktadır. Bu birim ve alanlar; Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transfer Ofisi, Paydaşlar Ofisi, Teknik Eğitim ve Toplantı Salonları ve Teknik Atölye olarak planlanmış olup Merkez, Mayıs /2016 tarihinde hizmete girmiştir.

2017 yılında tamamlanan 6.250 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarının makine teçhizat ve mefruşat alımları 2018 yılı içerisinde tamamlanmış, merkezin Tümleşik Araştırma Merkezi olarak yapılandırma çalışmaları son aşamaya gelmiş ve 2019 yılı itibarıyla Enstitü bünyesinden bulunan bir çok merkez bir araya getirilerek bir organizasyon birliği oluşturulmuştur.

  • hosgeldiniz/start.txt
  • Son değiştirilme: 22.09.2021 13:45
  • Değiştiren: turkayyildiz@iyte.edu.tr